1. مدت زمان در نظر گرفته شده برای شما 120 دقیقه از ساعت رزرو در تاریخ مقرر خواهد بود .لذا تاخیر یا تقدم در ورود مسوولیتی به لحاظ حضور کاپیتان، شلوغی و یا نظافت محیط برای متصدی باغ نخواهد داشت.

2.قوانین کنسلی:

چنانچه یک هفته قبل، رزرو کنسل شود 80 درصد هزینه شما،

اگر چهار روز قبل رزرو کنسل شود 60 درصد و

اگر دو روز قبل رزرو کنسل شود 40 درصد

اگر در کمتر از 24 ساعت قبل از تاریخ مقرر رزرو کنسل شود تنها 20 درصد هزینه پرداخت شده به شما باز خواهد گشت. 

3. ورود هرگونه مواد آتش زا ممنوع می باشد.

4. تغییرات آب و هوایی تاثیری در رزرو شما نخواهد داشت و فقط شامل قوانین کنسلی می شود.

 در صورت تمایل به کنسل کردن با شماره 09135547633 تماس حاصل نمایید.